Rentmeester/Beheerder

TAKEN VAN DE RENTMEESTER

 De syndicus vertegenwoordigt de vereniging van mede-eigenaars en is belast met het specifieke beheer van de gemeenschappelijke delen van de mede-eigendom.

De rentmeester daarentegen is verantwoordelijk voor het beheer en het optimaal rendement van privatieve eigendommen / kavels.

 
De rentmeester:

 • wordt doorgaans aangesteld door één enkele eigenaar;
 • staat in voor het volledig privatief beheer van de hem toevertrouwde privatieve eigendommen /kavels;   
 • zal in het geval de klant eigenaar is van het volledige gebouw veelal ook zorgen voor de opvolging van de gemene gebouwdelen;
 • harmoniseert de belangen van eigenaar en huurder(s);
 • zorgt voor een zo hoog mogelijk rendement van het eigendom;
 • heeft als concrete taken o.a.
 • het zoeken van nieuwe huurders voor de eigenaar en het afsluiten van de huurovereenkomsten;
 • het innen van de huurgelden en het tijdig en correct indexeren van de huurprijzen;
 • het opstellen van de nodige plaatsbeschrijvingen;
 • het opvolgen van de rentabiliteit van het betrokken goed;
 • het zorg dragen voor de boekhoudkundige en bancaire verrichtingen (doorstorten huren, betalen leveranciers en aannemers, ...);
 • het fungeren als aanspreekpunt / contactpersoon voor de huurders;
 • het ontlasten van de eigenaar van de mogelijke problemen en zorgen ter zake;
 • het treffen van maatregelen en/of het uitwerken van voorstellen i.v.m. noodzakelijke of wenselijke herstellingen en renovaties;
 • het direct laten uitvoeren van kleinere herstellingen of dringende maatregelen indien met de eigenaar zo overeengekomen;
 • het onderhouden van een goed contact met de eigenaar en hem kennen in de uitvoeringsafspraken en -beslissingen.

Het specifieke mandaat en het takenpakket op zowel administratief, financieel als technisch gebied worden in onderling overleg vastgelegd en kunnen dan ook van situatie tot situatie verschillen.


Het administratief beheer omvat:

 • het samenstellen van de basisdocumentatie per pand;
 • de verhuring van uw panden;
 • het opstellen van de huurcontracten;
 • de opvolging van de huurwaarborgen;
 • het zorgen voor een omstandige plaatsbeschrijving;
 • het opvragen van de verplichte attesten (EPC, LS, OVAM...);
 • de bewaring, de opvolging en indien nodig, de verlening van bijstand bij het vernieuwen van alle wettelijk vereiste vergunningen, attesten, enz...;
 • de registratie van het huurcontract en de plaatsbeschrijving;
 • het verlenen van technisch en juridisch advies.

 
Het financieel beheer omvat:

 • het innen van de huurgelden,
 • het opmaken en innen van de kostenafrekening van de huurders;
 • het jaarlijks indexeren van de huurgelden;
 • het betalen van de leveranciers;
 • het opvolgen van de betalingen van de huurders;
 • het versturen van de aanmaningen;
 • het maandelijks doorstorten naar de eigenaar;
 • het opvolgen van verzekeringsdossiers.

Dit is slechts een greep uit onze activiteiten die deel uitmaken van het financieel beheer. 


Het technisch beheer omvat:  

 • de controle over de staat en het onderhoud van het gebouw;
 • het regelen van passende leveringen en werken;
 • het technisch advies inzake onderhoud en renovatie van het pand.

 

 

 

Jouw woning ook verkopen/verhuren? Contacteer ons